مقرر فرماندهی و عملیات دیتاسنتر

🔽مدیریت عملیات مرکز داده ، به معنای مراقبت از ساختارهای فیزیکی و منطقی مرکز دادههست که در محلی به نام NOC انجام میشه.
🔸مواردی که توی مرکز عملیات مرکز داده باید به صورت لحظه به لحظه مانیتور و مدیریت شوند شامل این موارده:

◽تأمین منبع تغذیه مطمئن و بدون وقفه برای تجهیزات ITفناوری و حیاتی مرکز داده
◽تامین برق مطمئن برای سایر نیازهای ساختمان
◽اطمینان از اینکه ارت ، در داخل ساختمان تمام شرایط ایمنی ، عملیاتی و نظارتی را برآورده می کند
◽فراهم آوردن محیط کنترل شده دما و رطوبت برای تجهیزات فناوری اطلاعات
نظارت و مراقبت از ساختار فیزیکی ساختمانها
◽تأمین امنیت فیزیکی در سطح ساختمان ، سطح اتاق و سطح رک
نظارت و نگهداری سیستم تشخیص و مهار آتش متناسب با مناطق تحت حفاظت
حفظ کلیه مستندات سایت با استانداردهای ISO9000 به استثنای موارد خاص مربوط به فناوری اطلاعات
◽اطمینان از اینکه تعمیر و نگهداری در کلیه موارد زیرساختی مرکز داده انجام می شود
◽اطمینان از اینکه کارکنان عملیات و تعمیر و نگهداری از شرایط و آموزش مناسب برخوردار هستند
◽اطمینان از وجود روشهای عملیاتی استاندارد و اضطراری مناسب
◽داشتن فرایندهای مناسب برای مدیریت تغییرات و بروزرسانی ظرفیت برق ، سرمایش و فضا

🔶طراحی و ساخت مرکز عملیات شبکه یکی از تخصص های ویژه در زیر مجموعه طراحی و ساخت مراکز داده هست.

یک نظر بگذارید