ندریس تخصصی دیتاسنتر

برگزاری دوره های تخصصی دیتاسنتر و اعطای گواهی نامه های بین المللی

تدریس مرکز داده دکتر بابایی