بیش از پانزده سال

بیش از 15 سال فعالیت مستمر در زمینه دیتا سنتر و اجرای پروژه های بزرگ در بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی